Yhdenvertaisuus ja edunvalvonta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Emile ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on kehittää ainejärjestömme toimintatapoja sekä ennaltaehkäistä syrjintää, häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä. Suunnitelman tavoitteena on myös helpottaa mahdollisiin ongelmakohtiin puuttumista ja luoda kestävä pohja toiminnan kehittämiselle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä sovelletaan kaikessa Emile ry:n toiminnassa ja toiminnan lähtökohtana on se, että kaikki yhdistyksen jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti sekä antavat jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden olla oma itsensä. Jokainen Emile ry:n jäsen sitoutuu noudattamaan tämän suunnitelman periaatteita osallistuessaan yhdistyksen toimintaan.

Suunnitelmassa määritellään keskeiset käsitteet ja esitellään yhdistyksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tilannetta tällä hetkellä. Suunnitelmassa nimetään osa-alueittain yhdistyksen tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä toimenpiteet, jotka edistävät tavoitteiden toteutumista. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty ohjeistus yhdenvertaisuusvastaaville.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman löydät täältä.

Yhdenvertaisuusvastaava

Emile ry:n jokaiseen tapahtumaan on nimetty yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtäviin kuuluu toimia tapahtumissa auttavana yhteyshenkilönä erilaisissa ongelmatilanteissa ja ohjata asian käsittely JYY:n häirintäyhdyshenkilölle tilanteen niin vaatiessa. Ongelmatilanteita voivat olla esimerkiksi esteellisyys, epätasa-arvoinen kohtelu, häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätilanteet. 

Mikäli kohtaat ongelmatilanteita Emile ry:n tapahtumissa, ota välittömästi yhteyttä tapahtuman yhdenvertaisuusvastaavaan. Yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot löytyy jokaisen tapahtuman tapahtumakuvauksesta sekä ilmoittautumisen yhteydestä. Jos et halua esittää asiaa omalla nimellä, ongelmatilanteesta on mahdollista kertoa myös anonyymisti Emile ry:n tapahtumapalautelomakkeen kautta.

Edunvalvonta

Emile ry:n tehtävä on valvoa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden yleisiä opiskeluun liittyviä etuja. Sopo ja kopo tapaavat säännöllisesti laitoksen sekä tiedekunnan henkilöstöä, käyvät koulutuspoliittisessa valiokunnan ja hyvinvointivaliokunnan kokouksissa sekä toimivat linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä. Yksi tärkeimmistä edunvalvonnallisista toimista on jäsenistöltä kerättävä palaute. Palautetta voi antaa nettisivujen palauteboksin kautta, tapahtumissa taikka vuosittain kerättävään palautekyselyyn vastaamalla. 

Sopon eli sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävänä on auttaa, tukea ja neuvoa sekä ohjata asioiden eteenpäin viemisessä. Sopoon voi olla yhteydessä esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen, hyvinvointiin, jaksamiseen tai asumiseen liittyen.

Kopon eli koulutuspoliittisen vastaavan tehtävänä on toimia opiskelijoiden edunvalvona opintoihin liittyvissä asioissa. Kopoon voi ottaa yhteyttä, mikäli opiskelija kokee epäoikeudenmukaista kohtelua opintoja koskevissa tilanteissa. Tämän kaltainen tilanne on esimerkiksi opintojaksojen arvosanojen viivästyminen.

Lisätietoa sopon ja kopon tehtävistä löydät täältä.

Advertisement