HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUUALUEET

Kaikille hallituslaisille kuuluvia tehtäviä:

 • Ainejärjestön ja hallituksen edustaminen
 • Oman sektorin sähköpostilistalle kuuluminen ja alan asioista tiedottaminen
 • Vastuualueen koulutuksiin ja valiokuntiin osallistuminen
 • Oman vastuualueen asioista tiedottaminen jäsenistölle ja muille hallituslaisille
 • Vastuualueen tehtävien ja ainejärjestötoiminnan kehittäminen
 • Toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen varmistaminen testamentilla ja perehdyttämisellä vuoden lopussa

PUHEENJOHTAJA

 • Kokouskutsujen ja esityslistojen laatiminen ja lähettäminen
 • Hallituksen tietojen päivitys eri rekistereihin, esim. PRH, JYY
 • Toimintakertomuksesta ja -suunnitelmasta vastaaminen
 • Yhteydenpito muihin tiedekunnan ja alan ainejärjestöihin
 • Yhteydenpito oppiaineen ja laitoksen edustajiin yhdessä koulutuspoliittisten vastaavien kanssa
 • Hallituksen toiminnan koordinointi seuraten toimintasuunnitelmaa ja strategiaa
 • Yritysyhteistyö yhdessä varapuheenjohtajan kanssa
 • Toiminnan kehittymisestä ja jatkuvuudesta vastaaminen
 • Haalareiden tilaaminen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa

VARAPUHEENJOHTAJA

 • Yritysyhteistyö yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Nauhuri- ja laitevastaava
 • Puheenjohtajan tuuraus
 • Yhteydenpito muihin tiedekunnan ja alan ainejärjestöihin
 • Haalarien tilaaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa

TALOUSVASTAAVA

 • Kirjanpito
 • Pankkitilin hoito, taloudellisesta tilanteesta ajantasalla pysyminen
 • Laskutus ja laskujen maksaminen
 • Jäsenrekisterin ja Facebook-ryhmän jäsenyyksien ylläpito
 • Kulukorvauksien maksaminen
 • Haalarimerkkitilausten hoitaminen ja merkkien postittaminen
 • Tuotteiden myynti tapahtumissa
 • Myytävien tuotteiden hankinta
 • Tilinpäätös
 • Seuraavan vuoden talousarvion tekeminen yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Yleensä myös toiminnantarkastajana toimiminen omaa kautta seuraavana kautena

SIHTEERI JA VIESTINTÄVASTAAVA

 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksissa, niiden muokkaaminen, toimittaminen muille hallituksen jäsenille ja tarvittavista allekirjoituksista huolehtiminen
 • Pöytäkirjojen, esityslistojen ja muiden asiakirjojen (toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös) arkistoiminen sihteerin kansioon sekä muistitikulle tai muuten sähköisesti
 • Tiedotus ja viestintä eri viestintäkanavissa (Facebook, Instagram, nettisivut, sähköpostilista)
 • Sähköpostilistan moderointi
 • Viestinnän, tapahtumien mainostamisen ja tapahtumakuvien julkaisemisen hoitaminen ja koordinointi
 • Tiedotuksen ja viestinnän kehittämisen ideointi

SOSIAALI- JA KOULUTUSPOLIITTISET VASTAAVAT (SOPO JA KOPO)

 • Luottamuksellinen yhteydenpito opiskelijoiden kanssa opiskelijaelämän haastekohdissa. 
 • Opiskelijoiden edunvalvojana toimiminen opintoihin liittyvissä asioissa. Kopoon voi ottaa yhteyttä, mikäli opiskelija kokee epäoikeudenmukaista kohtelua opintoja koskevissa tilanteissa. Tämän kaltainen tilanne on esimerkiksi opintojaksojen arvosanojen viivästyminen.
 • Opiskelijoiden edunvalvojana toimiminen sosiaalipoliittisiin asioihin, kuten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen, hyvinvointiin, jaksamiseen, asumiseen, liittyen.
 • Yhteistyö laitoksen, tiedekunnan ja JYY:n kanssa koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa, esimerkiksi JYY:n valiokunnissa edustamalla.
 • Opetuksen kehittämisryhmän toimintaan sekä muihin oppiainekohtaisiin kokouksiin osallistuminen.
 • Tutkintosäännön ja JYY:n julkaisemien opiskelijan oikeuksien tunteminen. 
 • Koulutus- ja sosiaalipoliittisista uutisista ja tapahtumista, kuten esimerkiksi Kelan ja YTHS:n ajankohtaisista asioista, tiedottaminen. 
 • Yhteisten tapahtumien, kuten pikkujoulukahvien, järjestäminen opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä hyvinvointitapahtumien järjestäminen ainejärjestön jäsenistölle.
 • Palautteen kerääminen opiskelijoilta ja sen läpikäyminen. Tarvittaessa palautteet viedään eteenpäin yliopiston henkilökunnalle. 

TAPAHTUMAVASTAAVAT

 • 3MIOT!-vastaava toimii osana 3MIOT!-tiimiä ja on mukana 3MIOiden suunnittelussa ja järjestämisessä sekä tiedottaa 3MIOista jäsenistölle
 • Kulttuurivastaava vastaa kulttuuritapahtumien järjestämisestä
 • Liikuntavastaava järjestää liikuntatapahtumia ja lajikokeiluja ympäri vuoden sekä ylläpitää ja järjestää Emilen liikuntavuoroa (yhdessä Varkaiden ja Abakuksen kanssa)
 • Erilaisten tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja niistä tiedottaminen (tilavaraukset, ilmottautumislomakkeiden teko, tilojen valmistelu tapahtumia varten jne.)
 • Ryhmälipputilausten hoitaminen
 • Yhteydenpito muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaaviin ja yhteisten tapahtumien järjestäminen
 • Tarvittaessa tapahtumatiimien kokoaminen ja niiden ohjeistaminen

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VASTAAVA

 • Kummitoiminta, yhteydenpito World Visionin kummilapseemme
 • Erilaisten kampanjoiden suunnittelu
 • Ympäristöasioista tiedottaminen
 • Ympäristötapahtumien järjestäminen
 • Ympäristöraporttien laatiminen tapahtuman järjestäjän kanssa
 • Ympäristömerkistä ja sen kriteereiden täyttymisestä huolehtiminen

ALUMNI- JA TYÖELÄMÄVASTAAVA

 • Yhteyden pitäminen ammattijärjestöömme Specia ry:hyn
 • Uusien Specian jäsenten ilmoittaminen
 • Specia-vastaavien tapaamisiin osallistuminen
 • Työelämäpäivän järjestäminen
 • Yritysyhteistyö ja tapahtumien järjestäminen
 • Yhteistyö varainhankintavastaavan kanssa

YRITYSYHTEISTYÖVASTAAVA

 • Yritysyhteistyön kehittäminen ja ylläpito
 • Haalarisponsorien kehittäminen ja ylläpito
 • Varainhankinta

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA

 • Kv-infon järjestäminen suomalaisille opiskelijoille keväisin ja syksyisin
 • Ainejärjestöinfon järjestäminen syksyisin uusille kasvatustieteiden kv-maisteriopiskelijoille
 • Tervetuloviestin lähettäminen ja mahdollisen tutustumistapahtuman järjestäminen uusille kansainvälisille opiskelijoille keväisin ja syksyisin
 • Kansainvälisten tapahtumien järjestäminen (esim. tutustumisillat, International Coffee Hour, kansainväliset sitsit)
 •  Kv-valiokunnan kokouksiin ja tiedekunnan kv-työryhmän kokouksiin osallistuminen
 • Emilen englanninkielisen viestinnän kehittäminen
 • Emilen jäsenistön neuvominen opiskelijavaihtoon liittyvissä asioissa