Oikeudet

JYYn opiskelijan oikeudet lehtistä saa JYYn toimistosta, ja verkkoversio löytyy tästä linkistä: http://jyy.fi/opiskelijalle/opiskelu-ja-edunvalvonta/opiskelijan-oikeudet/

 

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Yliopistolain (645/97) mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus on opiskelijalle maksutonta. Maksuttomuus koskee periaatteessa myös kurssimateriaaleja. Jos kurssilla kuitenkin tarjotaan ostettavaksi opiskelun tueksi tehtyjä kurssimonisteita, niiden osto ei saa olla ehtona kurssin läpäisyssä. Opintokokonaisuuksien tenttien osallistumiskertoja ei myöskään saa rajoittaa. Lisäksi opetus yliopistossa on järjestettävä lukuvuoden aikana siten, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa tarkoituksen mukaisessa järjestyksessä ja tehokkaasti.

TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN

Kasvatustieteiden tiedekunnalla, kuten muillakin tiedekunnilla, on yleisiä tenttipäiviä kuukausittain. Opintosuoritusjohtosäännössä on määritelty, että tiedekunnan ja laitoksen yleiseen kuulustelutilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelutilaisuutta, mutta laitos voi päättää myös lyhyemmästä ilmoittautumisajasta. Tentteihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä.

TENTTIEN KORJAUS

Tenttien ja muiden opintosuorituksien korjaamiseen saa kulua enimmillään kaksi viikkoa. Kun aikarajaa noudatetaan, opiskelijoille jää hyvin aikaa valmistautua mahdollisiin uusintatentteihin. Tentaattorilla on kuitenkin mahdollisuus saada laitoksen johtajalta tenttien korjaamiseen lisäaikaa, kunhan myös opiskelijoille ilmoitetaan viivästymisestä.

ARVIOINTI JA TULOSTEN JULKAISEMINEN

Opettajilla on velvollisuus antaa opiskelijoille ennalta tieto opintosuoritusten vaihtoehtoisista suoritus- ja vaatimustavoista. Arvostelun tuloksen lisäksi opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelija saa myös pyynnöstä tutustua opintosuoritukseensa kuuden kuukauden aikana suorituksesta.

OIKAISUPYYNTÖ

Joskus tentti tai vastaava opintosuoritus on voitu arvostella epäoikeudenmukaisesti. Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta. Tentaattorin tulee joko oikaista mahdollinen korjausvirhe tai tehdä vastine oikaisupyynnöstä. Jos tenttijä ei ole tyytyväinen tehtyyn vastineeseen, hän voi saattaa asian tutkintolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa. Tutkintolautakunta antaa oman vastineensa asiaan selviteltyään asiaa kaikkien osapuolten kannalta.

 

Mainokset