Säännöt

 


Yhdistyksen nimi on Emile ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatustiedettä ja
aikuiskasvatustiedettä pääaineenaan opiskelevien etujärjestönä, edistämällä jäsentensä
opiskeluolosuhteita sekä järjestämällä monipuolista vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia, tiedotustilaisuuksia, liikuntatapahtumia, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi laatia opiskeluun liittyviä kannanottoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin sekä yliopistoon.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemista varten. Yhdistys voi valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä, solmia myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia yhdistyslain mukaisesti.

 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen.

 

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Jyväskylän yliopistossa kasvatus- tai
aikuiskasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittava henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja mahdollisen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Jäsenyys on voimassa, kun liittymismaksu on suoritettu. Jäsenyys kestää opiskeluajan.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on nimetty oma vastuualue.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus voi nimittää jaostoja, toimikuntia tai toimihenkilöitä harkitsemiinsa tehtäviin.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksissa äänivaltaisia ovat hallituksen jäsenet. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksellä nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

 
10§
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen vuosikokouksia ovat maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilistalla lähetetyllä kutsulla ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan muilla tavoin.

 
11§
Yhdistyksen kevätkokouksessa
– Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä            hallitukselle ja ellei
vastuuvapautta myönnetä, niistä toimista, joihin on ryhdyttävä.
– Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle.
– Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä muut hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle.
– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
– Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.
– Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 
12§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.