Säännöt

 1. Ainejärjestön nimi

Ainejärjestön nimi on Emile – Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden yhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki

 1. Ainejärjestön tarkoitus

Ainejärjestön tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatustiedettä ja aikauiskasvatustiedettä pääaineenaan opiskelevien etujärjestönä, edustaa jäseniään yliopiston piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää jäsentensä opiskelua ja erityisesti perehdyttää uudet jäsenensä opiskeluoloihin, tukea ja tutustuttaa jäsenensä työelämän mahdollisuuksiin, avartaa opiskelijoiden yhteiskunnallista näkemystä, edistää opiskelijoidensa oikeusturvaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja harjoittaa korkeakoulu – ja tiedepoliittista toimintaa sekä pitää yhteyttä muihin vastaavanlaisiin yhdistyksiin

Ainejärjestö järjestää opintoneuvontaa (tutortoiminta), tutustumiskäyntejä, keskustelutilaisuuksia, pitää yhteyttä alan järjestöihin ja tarpeen vaatiessa liittyy niihin jäseneksi.

 1. Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteiden tai aikuiskasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittava. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 1. Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne veloitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Liittymis – ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä seitsemästä kahteentoista (7-12) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksellä nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä ja rahastonhoitaja yksin.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenelle yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöistä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilistalla lähetetyllä ja yhdistyksen verkkosivullaan julkaisemalla kutsulla.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne
 8. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä liittymis – ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne
 9. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät – tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Mainokset