Emile ry:n säännöt

1§  Yhdistyksen nimi on Emile ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 

 

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa, ohjausalan tutkinto-ohjelmassa sekä kasvatustieteen kansainvälisessä tutkinto-ohjelmassa opiskelevien etujärjestönä, edistämällä jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä järjestämällä monipuolista vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa. Tarkoituksensa  toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia, tiedotustilaisuuksia, liikuntatapahtumia,  vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi laatia  opiskeluun liittyviä kannanottoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin sekä yliopistoon. 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemista varten. Yhdistys voi valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä, solmia myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia yhdistyslain mukaisesti. 

 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen. 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto-ohjelmassa, ohjausalan maisterin tutkinto-ohjelmassa tai kasvatustieteiden kansainvälisessä maisterin tutkinto-ohjelmassa opiskeleva henkilö. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistyksen alumnijäseneksi voi liittyä jokainen edellä mainituista tutkinto-ohjelmista valmistunut henkilö tai muu yksityinen henkilö, jonka hallituksen kokous muuten hyväksyy alumnijäseneksi. Jäsenistä  pidetään jäsenrekisteriä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle, mikäli hänen yhteystietonsa muuttuvat.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen jokaisen jäsentyypin  osalta. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu maksetaan kuuden (6) vuoden välein. Jäsenyyskausi voidaan uusia, mikäli jäsenen opiskelut jatkuvat aiemmin mainituissa tutkinto-ohjelmissa vielä kuuden (6) vuoden jälkeen. Alumnijäsenten jäsenmaksu maksetaan yhden (1) vuoden välein. Jokaisen jäsentyypin osalta jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan 1 kuukauden kuluessa uuden jäsenmaksukauden alkamisen jälkeen. Jäsenyys on voimassa, kun jäsenmaksu on suoritettu ja  tarvittavat jäsentietolomakkeet on täytetty. Jäsenehtoja muutettaessa jäsenen jo saavuttamat edut säilyvät jokaisen jäsentyypin osalta.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen  puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on  yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,  talousvastaava sekä enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on nimetty  omavastuualue. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi nimittää jaostoja, toimikuntia  tai toimihenkilöitä harkitsemiinsa tehtäviin. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,  kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus  on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna  on läsnä. Hallituksen kokouksissa äänivaltaisia ovat hallituksen jäsenet. Äänestykset ratkaistaan  yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,  vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksellä nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja  sihteeri, kaksi yhdessä. 

 

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen  vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen  kevätkokousta. 

 

10§  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokouksia ovat  maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen  tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Alumnijäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksenpuheenjohtajan ääni, vaaleissa  kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen  kokousta yhdistyksen nettisivuille julkaistavalla kutsulla ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan muilla tavoin. Lisäksi yhdistyksen kokouksiin voidaan järjestää myös etäosallistumismahdollisuus. 

 

11§  Yhdistyksen kevätkokouksessa 

– Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

– Päätetään  tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, ja ellei vastuuvapautta myönnetä, niistä toimista, joihin on ryhdyttävä. 

– Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa

– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle  kalenterivuodelle. 

– Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä muut hallituksen  jäsenet seuraavalle vuodelle. 

– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 

– Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne. 

– Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen  käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia  voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

12§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Viimeisin päivitys: 13.04.2023