Säännöt

 


Yhdistyksen nimi on Emile ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatus- ja
aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelevien etujärjestönä, edistämällä
jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä järjestämällä monipuolista vapaa-ajan
harrastus- ja virkistystoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia,
tiedotustilaisuuksia, liikuntatapahtumia, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja
ja muita tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi laatia opiskeluun liittyviä kannanottoja,
harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin sekä
yliopistoon.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia ja
huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintansa
tukemista varten. Yhdistys voi valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita sekä
toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä, solmia
myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia yhdistyslain mukaisesti.

 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen.

 

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Jyväskylän yliopistossa
kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto-ohjelmassa
opiskeleva henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenistä pidetään
jäsenrekisteriä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle, mikäli
hänen yhteystietonsa muuttuvat.
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu on
maksetaan kahdeksan (8) vuoden välein. Jäsenyyskausi voidaan uusia, mikäli
jäsenen opiskelut jatkuvat kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa
kahdeksan (8) vuoden jälkeen. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli jäsenmaksua ei
ole suoritettu kolmen (3) kuukauden sisällä maksuajan erääntymisestä. Jäsenyys on
voimassa, kun jäsenmaksu on suoritettu ja tarvittavat jäsentietolomakkeet on
täytetty.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri, talousvastaava sekä enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä.
Jokaisella jäsenellä on nimetty oma vastuualue.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus voi nimittää jaostoja, toimikuntia tai toimihenkilöitä harkitsemiinsa tehtäviin.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksissa äänivaltaisia
ovat hallituksen jäsenet. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksellä nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
talousvastaava ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen kevätkokousta.

 
10§
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen vuosikokouksia ovat maaliskuun loppuun mennessä pidettävä
kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilistalla lähetetyllä kutsulla ja lisäksi
mahdollisuuksien mukaan muilla tavoin.

 
11§
Yhdistyksen kevätkokouksessa
– Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja ellei
vastuuvapautta myönnetä, niistä toimista, joihin on ryhdyttävä.
– Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle.
– Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä muut
hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle.
– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
– Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.
– Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 
12§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.