Aluksi

Tämä strategia on hyväksytty Emile ry:n syyskokouksessa 27.11.2019. Strategiaa ja sen sisältöä voidaan tarkastella jatkuvasti, sekä siihen voidaan eri päätöksellä tehdä muutoksia. Strategian on tarkoitus olla toimintaa ohjaava ja helpottava työkalu. 

Emile ry on Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden etujärjestö. Emile ry muun muassa järjestää jäsenistölleen erilaisia tapahtumia, edistää heidän opiskelumahdollisuuksiaan ja pitää osaltaan yhteyttä yliopistoon. 

Tämä on Emile ry:n strategia vuosille 2020-2023. Strategia on luotu, jotta yhdistys voisi paremmin suunnitella toimintaansa ja jotta toiminnasta tulisi johdonmukaisempaa sekä jäsenistöä paremmin palvelevaa. Strategia sisältää erilaisia tavoitteita ja kehityskohteita eri vuosille, joiden pohjalta jokaisen vuoden hallitus voi suunnitella toimintaansa ja rakentaa toimintasuunnitelman. Vaikka strategia antaa suuntaviivat toiminnalle, ei sitä ole tarkoitettu noudatettavaksi sanatarkasti. Vuosien päähän tehdyt suunnitelmat voivat muuttua, ja siksi strategian toteuttamista kannattaa miettiä joka vuosi kokonaisuutena. 

Lukemasi strategia on Emile ry:n, jos ei ensimmäinen niin ainakin ensimmäinen pitkään aikaan. Sen on toteuttanut Emile ry:n vuoden 2019 hallitus, joka toivoo tulevien hallitusten hyötyvän siitä laaja-alaisesti. 

Minkälainen järjestö olemme?

Emile ry:tä voi kohtalaisen pienen kokonsa vuoksi kuvailla tiiviiksi ja yhteisölliseksi ainejärjestöksi, jossa iso osa jäsenistä tuntee toisensa. Poliittisesti Emile ry on sitoutumaton järjestö. Taloudellisesti se on myös voittoa tavoittelematon yhdistys. Emile ry ajaa oman alan opiskelijoiden etua mihinkään tekijään katsomatta. Myöhemmin strategiassa on avattu tarkemmin arvoja, joihin Emile ry:n toiminta voidaan pohjata. Järjestön toiminnassa noudatetaan myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, varainhankintasuunnitelmaa sekä ympäristösuunnitelmaa. 

Järjestö yleisesti

Järjestömme asioita hoitaa hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään yhdistyksen asioista. Yhdistyksemme talous on strategian tekohetkellä vakaalla pohjalla ja toimintamme on hyvän hallintotavan mukaan hoidettua, vaikka kehityskohteitakin luonnollisesti riittää. Emile ry:hyn liittyy vuosittain noin 40 uutta jäsentä. Järjestöön liittyy pääosin suomalaisia kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoita, mutta viime aikoina mukaan on tullut kiitettävästi myös ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita. Toiminnassa on mukana myös vaihto-opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen toimintaan on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. 

Järjestö yliopistokentällä

Emile ry on Jyväskylän yliopistossa ainoa suoraan ja ainoastaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille toimintaa järjestävä taho. Yhdistys järjestää runsaasti tapahtumia, joilla pyritään monipuolisuuteen ja palvelemaan jäsenistön tarpeita. Emile ry tekee kasvavassa määrin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston muiden ainejärjestöjen sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Myös muiden kaupunkien kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Niin yliopiston sisäistä kuin yli kaupunkirajojen ulottuvaa yhteistyötä olisi mielekästä järjestää enemmän. Emile ry tekee jatkuvaa yhteistyötä myös Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry:n eli SKOLin sekä alamme ammattijärjestön Specia ry:n kanssa. 


Arvot 

Yhdistyksen toimintaa ja sen suunnittelua ohjaavat seuraavat arvot:

 • Yhteisöllisyys
 • Auttavaisuus
 • Luotettavuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Opiskelijalähtöisyys

Missio 2023

Tulevien neljän vuoden aikana Emile ry:ssä halutaan kehittää muun muassa seuraavia asioita:

 • Toiminnan parantaminen jäsenmäärän ja resurssien puitteissa kaikilla osa-alueilla.
 • Jäsenistön toiveiden ja tarpeiden parempi huomioon ottaminen. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi palautekyselyitä ja tapahtumapalautelomaketta. 
 • Edunvalvonnan tuominen näkyväksi osaksi opiskelijan arkea.
 • Alamme opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittäminen.
 • Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen toiminnassamme.

Tulevaisuudessa haluamme olla muun muassa seuraavanlainen järjestö:

 • Haluamme olla järjestö, johon liittyminen houkuttelee jokaista alamme opiskelijaa.
 • Haluamme olla järjestö, jonka toimintaan jokainen alamme opiskelija voi tulla halutessaan mukaan. 
 • Haluamme olla kodilta tuntuva järjestö kaikille, myös kansainvälisille opiskelijoille.
 • Haluamme olla järjestö, jonka toiminta on hyvin ennakoitavaa ja johdonmukaista jokaisella osa-alueella. 
 • Haluamme olla jäsenistömme mukaisesti tarvittaessa mukautuva järjestö.
 • Haluamme olla järjestö, joka voi auttaa tai ohjata avun tarpeeseen jokaista alamme opiskelijaa.

Vuosien 2020-2023 tavoitteita

Edeltävässä kappaleessa mainitut tavoitteet on seuraavaksi jaettu viiteen eri kategoriaan. Näihin viiteen kategoriaan on sisällytetty kaikki toiminta ja sen tavoitteet. Jokaisen kategorian tavoitteille on asetettu erikseen myös aikatavoitteet. Jokainen tavoite on liitetty kaaviossa tiettyihin vuosiin, joina kyseistä asiaa on tarkoitus kehittää, tai johon mennessä sen on tarkoitus olla kehitettynä. Kaaviota käytetään suuntaviivana joka vuosi tehtävään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan.

Viestintä

Viestinnän osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Viestintästrategian selkeyttäminen (2020)
 • Selkeät ja toimivat internetsivut (2021)
 • Suomen ja englannin kielen mahdollisimman yhdenvertainen käyttö viestinnässä (2022)

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipolitiikan osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Sosiaalipolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle (2020)
 • Täydellisen esteettömyyden järjestäminen tapahtumiin (2023)

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikan osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Koulutuspolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle (2020)
 • Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja SKOL:n kanssa (2022)
 • Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa (2023)
 • Kasvatustieteilijöiden identiteetin vahvistaminen (2023)

Tapahtumat 

Tapahtumien osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita: 

 • Yhteistyön kehittäminen muiden Jyväskylän ainejärjestöjen ja muiden kasvisainejärjestöjen kanssa (2021)
 • Emile ry:n 48-vuotisjuhlat (2021)
 • Lastun, Motivan ja Emilen työelämäpäivä Jyväskylässä (2022)
 • Ekskursio ulkomaille (2022)
 • Emile ry:n 50-vuotisjuhlat (2023)

Hallinto ja muut osa-alueet

Hallinnon osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Luotettavat, kattavat, helppokäyttöiset ja ajantasaiset rekisterit (2020)
 • Verkkomyynnin lanseeraaminen (2021) 
 • Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa (2021)
 • Kattava ja tarkka talousarvio ja talouden seuranta (2022)
 • Liittymisprosentti mahdollisimman lähellä 100% (2023)
 • Uuden strategian laatiminen vuosille 2024-2027 (2023)

Muut osa-alueet

 • Opintoihin liittyvien kansainvälistymismahdollisuuksien parempi esiin tuominen jäsenistölle (2022) 
 • Ympäristösuunnitelman laatiminen (2021)
 • Jäsenistön kattavampi osallistaminen (2022)

Aikataulu

Hallinto ja muut osa-alueetViestintäTapahtumatKoulutuspolitiikkaSosiaalipolitiikka
2020Luotettavat, kattavat, helppokäyttöiset ja ajantasaiset rekisterit .Viestintä-strategian selkeyttäminenKoulutus-politiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle. Sosiaali-politiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle
2021Verkkokauppa-myynnin lanseeraaminen.
Ympäristö-suunnitelman laatiminen
Selkeät ja toimivat internet-sivut Emile ry 48v-vuosijuhlat
Yhteistyön kehittäminen muiden kaupunkimme ainejärjestöjen ja muiden kasvisainejärjes-töjen kanssa.
Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa.  
2022Kattava ja tarkka talousarvio sekä talouden seuranta.
Opintoihin liittyvien kansainvälis-tymismahdol-lisuuksien parempi esiin tuominen jäsenistölle.
Jäsenistön kattavampi osallistaminen
Suomen ja englannin kielen mahdollisim-man yhdenvertain-en käyttö viestinnässä. Lastun, Motivan ja Emilen työelämäpäivä Jyväskylässä
Ekskursio ulkomaille
Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja SKOLin kanssa. 
2023Liittymisprosentti mahdollisimman lähellä 100%. 
Uuden strategian laatiminen vuosille 2024-2027. 
Emile ry:n 50v-vuosijuhlatJatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. 
Kasvatustieteili- jöiden identiteetin vahvistaminen. 
Täydellisen esteettömyyden järjestäminen tapahtumiin

Päivitetty yhdistyksen syyskokouksessa 23.11.2021.