Strategia

Emile ry:n strategia 2020-2023

 

Aluksi

Tämä strategia on hyväksytty Emile ry:n syyskokouksessa 27.11.2019. Strategiaa ja sen sisältöä voidaan tarkastella jatkuvasti, sekä siihen voidaan eri päätöksellä tehdä muutoksia. Strategian on tarkoitus olla toimintaa ohjaava ja helpottava työkalu. 

Emile ry on Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden etujärjestö. Emile ry muun muassa järjestää jäsenistölleen erilaisia tapahtumia, edistää heidän opiskelumahdollisuuksiaan ja pitää osaltaan yhteyttä yliopistoon. 

Tämä on Emile ry:n strategia vuosille 2020-2023. Strategia on luotu, jotta yhdistys voisi paremmin suunnitella toimintaansa ja jotta toiminnasta tulisi johdonmukaisempaa sekä jäsenistöä paremmin palvelevaa. Strategia sisältää erilaisia tavoitteita ja kehityskohteita eri vuosille, joiden pohjalta jokaisen vuoden hallitus voi suunnitella toimintaansa ja rakentaa toimintasuunnitelman. Vaikka strategia antaa suuntaviivat toiminnalle, ei sitä ole tarkoitettu noudatettavaksi sanatarkasti. Vuosien päähän tehdyt suunnitelmat voivat muuttua, ja siksi strategian toteuttamista kannattaa miettiä joka vuosi kokonaisuutena. 

Lukemasi strategia on Emile ry:n, jos ei ensimmäinen niin ainakin ensimmäinen pitkään aikaan. Sen on toteuttanut Emile ry:n vuoden 2019 hallitus, joka toivoo tulevien hallitusten hyötyvän siitä laaja-alaisesti. 

 

Minkälainen järjestö olemme?

Emile ry:tä voi kohtalaisen pienen kokonsa vuoksi kuvailla tiiviiksi ja yhteisölliseksi ainejärjestöksi, jossa iso osa jäsenistä tuntee toisensa. Poliittisesti Emile ry on sitoutumaton järjestö. Taloudellisesti se on myös voittoa tavoittelematon yhdistys. Emile ry on suhteellisen arvoneutraali järjestö, joka ajaa oman alan opiskelijoiden etua mihinkään tekijään katsomatta. Myöhemmin strategiassa on avattu arvoja, joihin Emile ry:n toimintaa voidaan kuitenkin pohjata. Järjestön toiminnassa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

 

Järjestö yleisesti

Järjestömme asioita hoitaa hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään yhdistyksen asioista. Yhdistyksemme talous on strategian tekohetkellä vakaalla pohjalla ja toimintamme on hyvän hallintotavan mukaan hoidettua, vaikka kehityskohteitakin luonnollisesti riittää. Emile ry:hyn liittyy vuosittain noin 40 uutta jäsentä. Järjestöön liittyy pääosin suomalaisia kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoita, mutta viime aikoina mukaan on tullut kiitettävästi myös ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita. Toiminnassa on mukana myös vaihto-opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen toimintaan on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. 

 

Järjestö yliopistokentällä

Emile ry on Jyväskylän yliopistossa ainoa suoraan ja ainoastaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille toimintaa järjestävä taho. Yhdistys järjestää runsaasti tapahtumia, joilla pyritään monipuolisuuteen ja palvelemaan jäsenistön tarpeita. Emile ry tekee kohtalaisissa määrin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston muiden ainejärjestöjen sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Myös muiden kaupunkien kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Niin yliopiston sisäistä kuin yli kaupunkirajojen ulottuvaa yhteistyötä olisi mielenkiintoista järjestää enemmän. Emile ry tekee jatkuvaa yhteistyötä myös Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry:n eli SKOLin sekä alamme ammattijärjestön Specia ry:n kanssa. 

 

Missio 2023

Tulevien neljän vuoden aikana Emile ry:ssä halutaan kehittää muun muassa seuraavia asioita. 

 

 • Toiminnan parantaminen jäsenmäärän ja resurssien puitteissa kaikilla osa-alueilla.
 • Jäsenistön toiveiden ja tarpeiden parempi huomioon ottaminen. Apuna esimerkiksi palautekyselyt, tapahtumapalautelomake ja suora palaute internetsivujen palauteboksin kautta.
 • Edunvalvonnan tuominen näkyväksi osaksi opiskelijan arkea
 • Alamme opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittäminen 
 • Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan.

 

Tulevaisuudessa haluamme olla muun muassa seuraavanlainen järjestö:

 

 • Haluamme olla järjestö, johon liittyminen houkuttelee jokaista alamme opiskelijaa
  • Haluamme olla järjestö, jonka toimintaan jokainen alamme opiskelija voi tulla halutessaan mukaan. 
 • Haluamme olla kodilta tuntuva järjestö kaikille, myös kansainvälisille opiskelijoille.
 • Haluamme olla järjestö, jonka toiminta on hyvin ennakoitavaa ja johdonmukaista jokaisella osa-alueella. 
 • Haluamme olla jäsenistömme mukaisesti tarvittaessa mukautuva järjestö.
 • Haluamme olla järjestö, joka voi auttaa tai ohjata avun tarpeeseen jokaista alamme opiskelijaa.

 

Arvot 

Edellä mainitun mukaisesti Emile ry on suhteellisen arvoneutraali järjestö. Seuraavat arvot ovat kuitenkin läsnä yhdistyksen toiminnassa ja se suunnittelussa:

 

 • Yhteisöllisyys
 • Auttavaisuus
 • Luotettavuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Opiskelijalähtöisyys

 

Vuosien 2020-2023 tavoitteita

Edeltävässä kappaleessa mainitut tavoitteet on seuraavaksi jaettu viiteen eri kategoriaan. Näihin viiteen kategoriaan on sisällytetty kaikki toiminta ja sen tavoitteet. Jokaisen kategorian tavoitteille on asetettu erikseen myös aikatavoitteet. Jokainen tavoite on liitetty kaaviossa tiettyihin vuosiin, joina kyseistä asiaa on tarkoitus kehittää, tai johon mennessä sen on tarkoitus olla kehitettynä. Kaaviota käytetään suuntaviivana joka vuosi tehtävään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan.

 

Viestintä

Viestinnän osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Viestintästrategian selkeyttäminen (2020)
 • Selkeät ja toimivat internetsivut (2021)
 • Suomen ja englannin kielen käyttö yhdenvertaisesti viestinnässä (2023)

 

Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalipolitiikan osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Sosiaalipolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle (2020)
 • Täydellisen esteettömyyden järjestäminen tapahtumiin (2023)

 

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikan osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Koulutuspolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle (2020)
 • Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa (2021)
 • Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja SKOL:n kanssa (2022)
 • Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa (2023)
 • Kasvatustieteilijöiden identiteetin vahvistaminen (2023)
  • Opintojen kytkeminen työelämään, oman osaamisen sanoittaminen

 

Tapahtumat 

Tapahtumien osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita: 

 • Ekskursio ulkomaille (2020)
 • Emile ry:n tapahtumatiimin perustaminen (2020)
 • Emile ry:n 48-vuotisjuhlat (2021)
 • Emile ry:n 50-vuotisjuhlat (2023)
 • Yhteistyön kehittäminen muiden Jyväskylän ainejärjestöjen ja muiden kasvisainejärjestöjen kanssa (2023)

 

Hallinto

Hallinnon osalta on asetettu seuraavia tavoitteita ja kehityskohteita:

 • Luotettavat, kattavat, helppokäyttöiset ja ajantasaiset rekisterit (2020)
 • Verkkomyynnin lanseeraaminen (2021) 
 • Kattava ja tarkka talousarvio ja talouden seuranta (2022)
 • Liittymisprosentti mahdollisimman lähellä 100% (2023)

 

Aikataulu

 

Hallinto Viestintä Tapahtumat Koulutuspolitiikka Sosiaalipolitiikka
2020 Luotettavat, kattavat, helppokäyttöiset ja ajantasaiset rekisterit . Viestintästrategian selkeyttäminen Ekskursio ulkomaille
Emilen ry:n tapahtumatiimin perustaminen
Koulutuspolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle.  Sosiaalipolitiikan kentän selkeyttäminen jäsenistölle
2021 Verkkokauppamyynnin lanseeraaminen. Selkeät ja toimivat internet-sivut  Emile ry 48v-vuosijuhlat Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa.   
2022 Kattava ja tarkka talousarvio sekä talouden seuranta. Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja SKOLin kanssa. 
2023 Liittymisprosentti mahdollisimman lähellä 100%. 

Uuden strategian laatiminen vuosille 2024-2027. 

Suomen ja englannin kielen yhdenvertainen käyttö viestinnässä.  Emile ry:n 50v-vuosijuhlat
Yhteistyön kehittäminen muiden kaupunkimme ainejärjestöjen ja muiden kasvisainejärjestöjen kanssa. 
Jatkuva ja hyvin rakennettu yhteistyöpohja muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. 
Kasvatustieteilijöiden identiteetin vahvistaminen. 
Täydellisen esteettömyyden järjestäminen tapahtumiin

 

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: